Informace o zpracování osobních údajů

Železárny Velký Šenov s.r.o.

IČ: 61535842

se sídlem: Vilémovská čp. 275, 40778 Velký Šenov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7525 dále také jen „správce“ osobních údajů

Vám tímto poskytuje informaci o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/3S (dále jen „Nařízení“).

Železárny Velký Šenov úvodem připomínají, že všichni její zaměstnanci, jsou ze zákona vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby.

Kontaktní údaje Železáren Velký Šenov, jako správce osobních údajů
Železárny Velký Šenov je možné kontaktovat následujícími způsoby:

  • písemně na adrese Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov
  • na e-mailové adrese: zvs@zelezarnyvs.cz
  • telefonicky: +420 412354515

Železárny Velký Šenov jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, a to pana Pavla Marka mladšího. Pověřence je možné kontaktovat takto:

  • písemně nebo osobně na adrese: Pavel Marek ml., Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov
  • na e-mailové adrese: pmjr@zelezarnyvs.cz
  • telefonicky: +420602601168

Právní základ pro zpracování osobních údajů a účel zpracování
Železárny Velký Šenov zpracovávají Vaše osobní údaje z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Tyto povinnosti správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Účelem zpracování osobních údajů je výkon obchodní činnosti, výkon práv a povinností zaměstnavatele a plnění zákonných povinností.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa bydliště), datum narození, údaje spojené s plněním smluvního vztahu (IČ, DIČ, adresa místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení) a další údaje, které obchodní partner sdělí Železárnám Velký Šenov pro účely vzájemné obchodní spolupráce.
Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro vzájemnou obchodní spolupráci a v souladu s právními předpisy v nezbytném rozsahu.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, policie, různé správní úřady)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů obchodního partnera či zaměstnance

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti obchodního vztahu, zaměstnaneckého poměru a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva obchodních partnerů
Obchodní partner má právo na přístup k osobním údajům. Toto právo znamená, že obchodní partner má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Obchodní partner má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má obchodní partner právo kdykoli doplnit.
Obchodní partner má právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o obchodním partnerovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a obchodní partner o to požádá.
Obchodní partner má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má obchodní partner právo kdykoli vznést námitku.
Obchodní partner má právo na přenositelnost údajů. Toto právo dává obchodnímu partnerovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje obchodního partnera jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s obchodním partnerem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Další informace o zpracování osobních údajů
Železárny Velký Šenov zpracovávají osobní údaje v listinné podobě, v elektronické podobě a neautomatizovaně.
V případě, že bude obchodní partner jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech obchodního partnera je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://old.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276