Politika společnosti

Politika společnosti

rev. 6
 1. Chceme být stabilním a trvale rostoucím středním podnikem.
 2. S našimi obchodními i neobchodními partnery chceme vytvářet a udržovat trvalé, otevřené a důvěryhodné vztahy a chceme, aby značka ŽVŠ byla zárukou dobrého jména a spolehlivosti.
 3. Naši konkurenceschopnost chceme stavět na naší flexibilitě, spolehlivosti a kvalitě.
 4. Naším cílem je co nejširší zákaznická základna, tj. získávání zákazníků z co nejširšího spektra různých odvětví zpracovatelů s cílem plnit speciální požadavky.
 5. Budeme cílit na odvětví, kde vznikají další potřeby po našich produktech (elektrifikace, poválečná obměna vyplývající z konfliktu na Ukrajině, atd.).
 6. Budeme podnikat kroky ke snižování emise oxidu uhličitého, abychom naplnili nejen legislativní požadavky. Naší snahou je i minimalizovat činnosti poškozující přírodu, trvale snižovat negativní vlivy činnosti na životní prostředí, ale také být i nadále konkurence schopným výrobcem v dodávkách zelené oceli.
 7. Budeme pokračovat v uplatňování systému EMS pro ochranu životního prostředí, ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup. Zaměstnance chceme trvale a cíleně vzdělávat k ochraně životního prostředí a motivovat všechny k dodržování ekologické kázně.
 8. Budeme realizovat strategický záměr a to investici do nové dělící linky. Investice sebou přinese nejen plnění stále vyšších nároků na rozměrovou přesnost výrobků, ale také nové odbytové možnosti.
 9. Pro zaměstnance chceme vytvářet stabilní prostředí, které bude založeno na otevřenosti a korektních vztazích a budeme pečovat o jejich odborný rozvoj a vzdělávání. Vzděláváním budeme rozvíjet lidský potenciál a současně pracovat na optimalizaci firemních procesů a růstu efektivity ve všech oblastech – vyznáváme principy štíhlého řízení a štíhlých procesů.
 10. Budeme sledovat vývoj ve světě. Společnost je připravena adekvátně reagovat na vývoj situace včasným zavedením mimořádných opatření.
  • Hlavní směr podnikání společnosti v následujících letech bude i nadále postaven na dvou základních pilířích / výrobních programech, kterými jsou: Výroba válcované oceli za studena a následné galvanické pokovení včetně dalších povrchových úprav a podélného dělení
  • Podélné dělení a cyklické navíjení pasů

Ke splnění záměrů společnosti se vedení společnosti zavazuje:

 • Poskytovat potřebné finanční, personální a informační zdroje včetně zajištění řádné infrastruktury a pracovních podmínek.
 • Dodržovat aplikovatelné požadavky právních a jiných obecně závazných předpisů.
 • Plnit požadavky environmentální legislativy včetně požadavků REACH a aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí snižováním spotřeby energií, minimalizací produkce odpadů a recyklací surovin a materiálů.
 • Zavádět legislativní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dohlížet nad jejich řádným uplatňováním.
 • Prosazovat tuto politiku do myšlení všech spolupracovníků, včetně vědomí o vlastní odpovědnosti za kvalitu.
 • Osvojení si této politiky do myšlení všech pracovníků a osob pracujících pro společnost nebo z jejího pověření je zárukou pro dosažení jejího dobrého jména, což je hlavním předpokladem k zajištění dlouhodobé prosperity a spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Schváleno dne 08.01.2024